Skadeståndsrätt - Försäkringsrätt

Advokatbyråns partners biträder klienter i tvister avseende skadestånd såväl avtalsrättsligt som utomobligatoriskt. Advokaterna handlägger ärenden för att kräva skadestånd eller försvara klienten från ett skadeståndskrav ställt av tredjeman.

Byrån har erhållit specifik kompetens och erfarnhet i tvistemål avseende professionsansvar och varit involverad i försvaret beträffande Iäkaransvar (allmän kirurgi, neurokirurgi, ortopedi, tandvård, kosmetisk kirurgi), samt professionsansvar av arkitekter och ingenjörer, revisorer, advokater och notarius publicus.

I samtliga tvister beaktas aspekterna om försäkringstäkning.